Category Archives: मगर कविता

मगर कविता : म्याकार होइन्ग डेले नाकोकी

~गणेश पुर्बछाने मगर~ म्याकार होइन्ग डेले नाकोकी म्याक्की न माह्योका मिगीनौ नाकुंग तस्बिर कि डोनार लोम्कैन्ग डेले लोम्काकी न माह्योका हुर्की पाले न्गा मिक्ड़ी झालार मिगीनौ पिर ब्यथाकी

Posted in मगर कविता | Tagged , , , | Leave a comment

मगर भाषी कविता : मगराँट लाके ङाराहाङ

~रुद्र बहादुर श्रीस मगर~ मगराँट लाके ङाराहाङ ठूप्रई डूख पाहाम वार्च जडीक रीक्म मगरकॊके काट ठोवाआङ झोरोक्म परीस्ठाङ बन्नूक ढरी फोडोक्म ङा मगराँट लाके ङाराहाङ ईमाङ लेच लाम ओल्च ज्याट ज्याम माओल्ढीङ ड डी गाम

Posted in मगर कविता | Tagged , , , | Leave a comment

मगर कविता : कानुङ मोई !

~खडक आले मगर~ मिक पिंठार मिक्डी लामु, लोही पिँठार रो ह्याट्मो याक नाम्बिक कसरा चेमु, ङुमो आउला,कानुङ मोई। जजा देशाङ नूङमे डेमु हिल्स्या आरीक्न राक्ले डेमु, से सेहेच मानम डाङमो ङुमो आउला ,कानुङ मोई।

Posted in मगर कविता | Tagged , , , | Leave a comment