Tag Archives: Surya Prakash Sunuwar Cherehamso

सुनुवार भाषी कविता : न्हाँ सोःत

~सुर्य प्रकाश सुनुवार चेरेहामसो~ ’लाँऽका ग्लिःत न्हाँ सोःत, बोअ्शा लापचो गुअ् रोअ्ता ! अ्वाक ’दाऽइशशा कुल चिअ्सिति, ब्लेअ्से पाथि गो निससिति !! मामाम खामे मिऽ’पाऽइतु , खामे जाथि निपपाऽइतु ! जाऽइँ तुःइ पाशा गुइचिअ्सिति, ब्लेअ्से पाथि गो निससिति !!

विधा : सुनुवार कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी कविता : वाःमग्याऽम

~सुर्य प्रकाश सुनुवार चेरेहामसो~ ताँऽ मार दुममे ओँदेशो, ’बुँऽबु पापतु देँऽचा ङाना सरिङामि गस माबा, माराअ् गारद दाऽइतामै, ताँ मार दुममे ओँदेशो, सुइ बेअ्मामै देँऽचा ङानै सुइ गुरशो माबाअ्निमि,

विधा : सुनुवार कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी कविता : माकुशो ’ख्लिनो

~सुर्य प्रकाश सुनुवार चेरेहामसो~ सै सै गो आऽइच बाअ्ङानु नाबबे सालमि ’ख्लिनो कुशो ने, आँ किकिम आँकालि देँऽशो, गो हिललो पाता ख्लिनो दोदे कुइबा ? किकिम आँकालि देँऽता, ख्लिनो कुमेनु खाप हिमसिअ्बा, राग्य हिमसिअ्बा, मुनु कोःरो दुःरो ’लाइब,

विधा : सुनुवार कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी कविता : आम ल्वो

~सुर्य प्रकाश सुनुवार चेरेहामसो~ माजोअ्थु मादुमशो, मातुइथु मादुमशो, गो इयिँके ल्वो । गो इयिँकेला ममे, एको राग्यङा नेल इयिँके ल्वो, साऽमचा ’प्लेँऽचा मादुमशो

विधा : सुनुवार कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी कविता : गार

~सुर्य प्रकाश सुनुवार चेरेहामसो~ आमके निततेक देललो बाअ्शाइयो निशशा बाअ्ने माचाबबा, रापचा दा एर ङा ल्वो, खोइल बा ङाना पोः राबबा ? बिचाःरा गार ! जाचा यो जाइबा, कोजाइयो कोलशोन बाअ्ब, तारना गिश जाऽपतु ङानाइयो

विधा : सुनुवार कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी कविता : मुबगिल

~सुर्य प्रकाश सुनुवार चेरेहामसो~ एको थुँ मेको थँु नेल आन थुँ, मुलाअ्त सिनाअ्त काइयो महाशो बा ताँ मारदे मे मारदे आँ थुँ यो मोदन महाअ्शो बा

विधा : सुनुवार कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी कविता : आँके तेलमेर

~सुर्य प्रकाश सुनुवार चेरेहामसो~ मुलाअ्त सिनाअ्त सिरमि सेअ्दिब मुरपुकि ताँ दोतथ योलमा मे, सिरमि सेअ्ब मुर माबाअ्थु अ्वाकि पूmइल सिरमि वाःशा चोअ्ने दुमतेअ्म ने…, तोअ्शिल नु सेरेम पूm बोइशशा हेमतेअ्म ने…, साइ थोचे सम आइदि खिँऽ, आइथा खिँऽ,

विधा : सुनुवार कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी कविता : ममा मालेममा

~सुर्य प्रकाश सुनुवार चेरेहामसो~ मेको आँ देल, मेकेरे सुनी बुरुउरुमि ’लाँऽका ग्लअ्बा, केरेरेरेरे… पा….। न्हाँऽ जुअ्तानु बिः बाछा ग्लिअ्बा बाँऽ…बाँऽ… पा । तारना मेकेरे च्युँ च्युँ ग्लिअ्ब च्युँऽनापुकि, मेको आनके देल माबाअ् बा , चारो गेतेक दा एर ङा ल्वो,

विधा : सुनुवार कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी कविता : थुअ्सु

~सुर्य प्रकाश सुनुवार चेरेहामसो~ थुअ्सुमि मुरकालि माप्लोइँबा, सुइ सुइमि थुअ्सु पाइनिमि , चाबबामि माचाबबामि थुअ्सु पाइनिमि, थुअ्सुमि मुरकालि माप्लाइँबा । मुर खुःमानु धुश पिशामि ग्याइतानु, थुअ्सुमि सापपा शेत गेअ्ब, मुनु माचापथरि माचापथरि थुअ्सु पाइनिमि । गे पानु माचाबपुकि थुअ्सु पाचा … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् ..

विधा : सुनुवार कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी कविता : किललो

~सुर्य प्रकाश सुनुवार चेरेहामसो~ मुलाअ्त गो किललोका ’ग्याइताङ, किललोका ग्याइशा, आँ लोअ्बकलि हिललो पाइताङ, एको किललो मार पाचा ? लोअ्बम देँऽत गे नु गो ’योअ्शा ओचा ।

विधा : सुनुवार कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी कविता : कोश्य

~सुर्य प्रकाश सुनुवार चेरेहामसो~ अ्वाकले लङगा ग्लुङानु आाकालि मातुइथुन मुरकाःम ग्याइताअ्यि, आँकालि ग्याइशा लाइशा खोइल रोपशा पोँपिल पाइताअ्यि, मेकले अ्वालैपा कुरशा लाइति । गो सापपान गाइताअ्यि, आ खिँऽ चादिशशा आँकालि खापाम लेक रापताअ्यि,

विधा : सुनुवार कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी कविता : मिलोशिलो पाइचा

~सुर्य प्रकाश सुनुवार चेरेहामसो~ ताँ माराम ब्लाक चिपतिमे, आँ पिया काइयो पोअ्ने माचाबु, गुइ ग्याइशा किअ्ब मुरु माथिङा, मोदे दा काई गेथि बोअ्ने माचाबु ।। गेथ् लाचा कालि मुर पेचचा मालताउ, मुर पेचचा कालि खोइल किःचा मालताउ,

विधा : सुनुवार कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्