Tag Archives: Sunuwar Sahitya

सुनुवार भाषी कविता : खुय … खुय खुय खुय

~थरि कयाबा~ मुलाँत अँ नमङा मुरू खिँइ उयिन जाअतेमे, थुँ मि सुकलि मला मेकेान मुरू जाअतेएमे , अँ इँगिबुलबुल अँ सायाबुलबुल तचाताता, मार मालदिङा ? अँ गिल कास, शाँदर, अगुन सगुन नेलले अँन दुमतेमे ।।१।। खुय … खुय खुय खुय

विधा : सुनुवार कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी कविता : न्हाँ सोःत

~सुर्य प्रकाश सुनुवार चेरेहामसो~ ’लाँऽका ग्लिःत न्हाँ सोःत, बोअ्शा लापचो गुअ् रोअ्ता ! अ्वाक ’दाऽइशशा कुल चिअ्सिति, ब्लेअ्से पाथि गो निससिति !! मामाम खामे मिऽ’पाऽइतु , खामे जाथि निपपाऽइतु ! जाऽइँ तुःइ पाशा गुइचिअ्सिति, ब्लेअ्से पाथि गो निससिति !!

विधा : सुनुवार कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी कविता : सलफैँदा थुँ

~थरि कयाबा~ सलफैँदा थुँ थुङुनु इन नमला अँ थुँ मि चुङुनु, मिचिमि गेरशेा पेलेकु देामलि लेक देमत, सलफैँदा थुँ चेार पेलेमत ।।१।। दयँ दयँ गिशा इन गेन केङुनु

विधा : सुनुवार कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी कविता : वाःमग्याऽम

~सुर्य प्रकाश सुनुवार चेरेहामसो~ ताँऽ मार दुममे ओँदेशो, ’बुँऽबु पापतु देँऽचा ङाना सरिङामि गस माबा, माराअ् गारद दाऽइतामै, ताँ मार दुममे ओँदेशो, सुइ बेअ्मामै देँऽचा ङानै सुइ गुरशो माबाअ्निमि,

विधा : सुनुवार कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी कविता : हुँग्रो हेम्सलो

~डा.लाल श्याँकारेलु रापचा~ सइनेस मोइतिन … कला, रोँप नु नारनेपिकीम् ओँत्थ किराँत देँशा नउरान पशोमेरे आँइ जिकीपुरखीके खप कोँइचवान मुलाति ‘सुनकोशी’ के हुँग्रो दुम्शोमेरे नेल्लेन गो कोँइचपुकी हुँग्रो दुम्तकः । गिममि द निअ्सी खोइल थेनथेन बाअ्त हनाइयो

विधा : सुनुवार कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी कविता : माकुशो ’ख्लिनो

~सुर्य प्रकाश सुनुवार चेरेहामसो~ सै सै गो आऽइच बाअ्ङानु नाबबे सालमि ’ख्लिनो कुशो ने, आँ किकिम आँकालि देँऽशो, गो हिललो पाता ख्लिनो दोदे कुइबा ? किकिम आँकालि देँऽता, ख्लिनो कुमेनु खाप हिमसिअ्बा, राग्य हिमसिअ्बा, मुनु कोःरो दुःरो ’लाइब,

विधा : सुनुवार कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी कविता : …अइ अयिँ ममा…

~थरि कयाबा~ शि बाअक दिथ बाअकि लनि केाँ ? राकाअान कलि पासेकुसे सेनिदे ? किपशुरङा अँक केालगि नुममेनु , नादेा सुनि मैजा जिमनि केाँ? अइ अयिँ ममा ? कुरेा नाइलुमि नाशतिनि केाँ ?

विधा : सुनुवार कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी कविता : गो ’रिमनुङ

~चन्द्रप्रकाश सुनुवार~ इ कुल कोःचा माताथु गो तोइति कोःचा दाअ्शा सापपा गोइति जाचा माताथु तोइशो मुरु बुदि चोर ग्लोइति गोइ चिँ सुनु इथँु खिअ् बोइति ? इकालि मोदेब काक लोः मार पाङा ङा आँनु चुर चुरशा शोअ् ब्लाःयेँ

विधा : सुनुवार कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी कविता : सेकसेक सेलेलेलेलेले

~थरि कयाबा~ रागिङा केाँइचबु चामसिने फेलेले , केाँइच तमि ,चैमि सादिने फेलेले , शेापिने शाँबु राँकुमि देलेले , गिल , कास पा सिलपै सेकसेक सेलेलेलेलेले ।।१।। अगुन सगुन सादय दामदामपा ,

विधा : सुनुवार कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी कविता : दारशो मुरके हारशो लोः

~चेरेहामसो क्याबा~ दारशो मुरके हारशो लोः खाइमि हिँअसि खारशो लो नेल आन नोफामि मारिअबा

विधा : सुनुवार कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी कविता : आम ल्वो

~सुर्य प्रकाश सुनुवार चेरेहामसो~ माजोअ्थु मादुमशो, मातुइथु मादुमशो, गो इयिँके ल्वो । गो इयिँकेला ममे, एको राग्यङा नेल इयिँके ल्वो, साऽमचा ’प्लेँऽचा मादुमशो

विधा : सुनुवार कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार गीत : आ थु ङा ङमम्

~नाइलु क्याबचा~ आ थु ङा ङमम् नम् फुइस्श्या ख्डुइताङ इन्कलि थु फुइल्लि इन नेमि पश्या नेल लोसि सोइत्ताङ ब्लेश्या ल्बेस्पोइति । निलोमि जातिनि ङम दुम्श्या साप्पा श्यातिनि कुल सुम्श्या छुल्ल बोश्या आका प्लापसेले ला:इनि को आ थु नेल शुम्श्या मिम्ति … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् ..

विधा : सुनुवार गीत | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी कविता : गसुम सुम्ती…

~डा.लाल श्याँकारेलु रापचा~ मोलाङ योलाङ लिख खम्ति प्लोँइताङ मुल्केम ओल दुम्ति । ओल ओल दुम्श्या गसुम सुम्ती …….. ।१। लिम्ति प्लेत्ति मसेत्ति लोः या प्लोँइश्या दरलेत्ति । रिमाचेमा प्लेँश्या गसुुम सुम्ति …. …

विधा : सुनुवार कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी गीत : मिथोस

~थरि कयाबा~ इन लाँ रिमतिके रिमतिके पेरसास नाँ तासला मुकु जिशो मिच निमफा इन कलि मिमशा सेँसास ।।१।। रिससे गेरससे कुरदिथदे ङोन तेमेते लाइँतिनि रिमचारिमशो इन लाँ द, अँयकलि मिमशा मजाअ्नि , गोइनु रिशशो गेरशो नातनेलल दुमशा लितेमे मसथेास

विधा : सुनुवार गीत | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी कविता : गार

~सुर्य प्रकाश सुनुवार चेरेहामसो~ आमके निततेक देललो बाअ्शाइयो निशशा बाअ्ने माचाबबा, रापचा दा एर ङा ल्वो, खोइल बा ङाना पोः राबबा ? बिचाःरा गार ! जाचा यो जाइबा, कोजाइयो कोलशोन बाअ्ब, तारना गिश जाऽपतु ङानाइयो

विधा : सुनुवार कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी कविता : मुबगिल

~सुर्य प्रकाश सुनुवार चेरेहामसो~ एको थुँ मेको थँु नेल आन थुँ, मुलाअ्त सिनाअ्त काइयो महाशो बा ताँ मारदे मे मारदे आँ थुँ यो मोदन महाअ्शो बा

विधा : सुनुवार कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी कविता : लाँ कोःशा

~होम दासुच सुनुवार~ थोचे थोचे दिश थोचे गोमि रिम-ताङ लाँ कोःशा नाः दाम-ना दाम-ना नाः सोशा मि-चिइयो ब्ला ब्ला दुम-ता एर ओत-थि गेत-थि लुअÞच लाँ कोःशा । माग्लुम-सिबा दे तुइश-शो हाना

विधा : सुनुवार कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी गीत : सेरेम फु बेाइमात

~थरि कयाबा~ इनकलि लेा का देङदेङ केाँ , सेरेम फु बेाइमात इन रूमि, निकवाक हारशा पसतन पाइनुङ ,इन नमला जुउताव अँ थुँमि ।।१।। पासेकुसे सेथ हिरसाङ वाकिवाकि , इनकलिला पित मिमचा , रिमचा रिमताङ चेरे नाति ,मुलैनु , दुमति गेा … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् ..

विधा : सुनुवार गीत | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी कविता : तेमालेआन रामशि

~चिमरु बुजिच~ इँयि जिकिपुरखिमि रिमलुङा नाइलुमि रिमचा शेँ:तामे रिमलुङा नाइलुमि इपचा शेँ:तामे गोपुकि नेलले रिमलुङा नाइलुमिन रिमशा बाअताका मिनु मुतुतुमला पा इपशा बाअताका ।इँयि रागिङा तोँ:बलाचपुकिमि होँबनाकेँ:सिनु खिक्योतामक्योमि आन दुलेगुइँगुइ तापचा शेँ:तामे

विधा : सुनुवार कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी कविता : आँके तेलमेर

~सुर्य प्रकाश सुनुवार चेरेहामसो~ मुलाअ्त सिनाअ्त सिरमि सेअ्दिब मुरपुकि ताँ दोतथ योलमा मे, सिरमि सेअ्ब मुर माबाअ्थु अ्वाकि पूmइल सिरमि वाःशा चोअ्ने दुमतेअ्म ने…, तोअ्शिल नु सेरेम पूm बोइशशा हेमतेअ्म ने…, साइ थोचे सम आइदि खिँऽ, आइथा खिँऽ,

विधा : सुनुवार कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी कविता : ममा मालेममा

~सुर्य प्रकाश सुनुवार चेरेहामसो~ मेको आँ देल, मेकेरे सुनी बुरुउरुमि ’लाँऽका ग्लअ्बा, केरेरेरेरे… पा….। न्हाँऽ जुअ्तानु बिः बाछा ग्लिअ्बा बाँऽ…बाँऽ… पा । तारना मेकेरे च्युँ च्युँ ग्लिअ्ब च्युँऽनापुकि, मेको आनके देल माबाअ् बा , चारो गेतेक दा एर ङा ल्वो,

विधा : सुनुवार कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी कविता : आदर स्याम्दार

~मन प्रसाद सुनुवार~ दरदर लेस्या गाःब पुकि ठेसे लेस्या बाःब पुकि मुल्द काःथ बुकिने निप्सङा पुस्सु रोकिने……. मिच कृप्स्या बाःब पुकि नोफा सुस्या बाःब पुकि

विधा : सुनुवार कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी कविता : कोरो लति

~डा.लाल श्याँकारेलु रापचा~ मिम्तुनु कोँइच थेःनीमि ओँ देँ:ब — “किल्लोआ कुम्सो नम्दिआ शिल ह्वाँ चिम्शा होमोक जोइ चिम्शा जिल मुलिच तमी गो समीबु आँसकल हेँथे मदाप्चा

विधा : सुनुवार कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी कविता : थुअ्सु

~सुर्य प्रकाश सुनुवार चेरेहामसो~ थुअ्सुमि मुरकालि माप्लोइँबा, सुइ सुइमि थुअ्सु पाइनिमि , चाबबामि माचाबबामि थुअ्सु पाइनिमि, थुअ्सुमि मुरकालि माप्लाइँबा । मुर खुःमानु धुश पिशामि ग्याइतानु, थुअ्सुमि सापपा शेत गेअ्ब, मुनु माचापथरि माचापथरि थुअ्सु पाइनिमि । गे पानु माचाबपुकि थुअ्सु पाचा … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् ..

विधा : सुनुवार कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी कविता : किललो

~सुर्य प्रकाश सुनुवार चेरेहामसो~ मुलाअ्त गो किललोका ’ग्याइताङ, किललोका ग्याइशा, आँ लोअ्बकलि हिललो पाइताङ, एको किललो मार पाचा ? लोअ्बम देँऽत गे नु गो ’योअ्शा ओचा ।

विधा : सुनुवार कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी कविता : निपसि

~चन्द्रप्रकाश सुनुवार~ लिकु थेरेरङा बÞाकु खोदेँशो नेललिके थँु रिमचा मालशो कोइँचबुपुकिमि मार मार मिमतेमे रागिमि मेनकाका दुमचान मालशो नेललि काःन दुमशा बÞाअ्शो कोइँचआनकालि तेको ’बुदिमोरपुकि जाअ्शा फ्लादामे … ?

विधा : सुनुवार कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी गजल : ख्लोप्शा चाम्मुस

~अतित मुखिया~ चर्मि चर्वा बातस बला ख्लोप्शा चाम्मुस दामदामपा दाम्मुस सु ब्लोबासा थाम्मुस आंकल माल्शा पिएमै इकल कोश्या गो बाति एकिन ग्लुम्शो गिस रिम्शो काले काथा व्याम्मुस

विधा : सुनुवार गजल, सुनुवार भाषी रचना | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी गजल : अँ तैा इँगि बुकुलु …

~थरि कयाबा~ तुकुल तुकुल बुकुलु, इ बगे ङेातिमि सिल पववेा इ बगेमि करा शेतननने , गिव बेलेशा इँगि सेव पाववेा ।।१।। किललेाययेा कुमसेा पायिनुङने , तिकुचमि वारच चेाइननने , यर शेपेा इँगि यर शेपेा ,बुलुकुम सलाम सिल पववेा ।।२।।

विधा : सुनुवार गजल | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी कविता : थेँदि

~क्युइँतिच रानाबिर~ साइगाइ, इरि इरि चामयामला केखखि बङसेतआ लाथरा जिअ्शा गुरिब (हालो) आ थेँदि दुमबा दे गिपशिका: खुपशा चाअ्शो नामि। आ बेअसि दा मेको लाथराआ थेँदि तेकाइ मुअ्शा रोबाल चिबाल दुमशा

विधा : सुनुवार कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी कविता : कोश्य

~सुर्य प्रकाश सुनुवार चेरेहामसो~ अ्वाकले लङगा ग्लुङानु आाकालि मातुइथुन मुरकाःम ग्याइताअ्यि, आँकालि ग्याइशा लाइशा खोइल रोपशा पोँपिल पाइताअ्यि, मेकले अ्वालैपा कुरशा लाइति । गो सापपान गाइताअ्यि, आ खिँऽ चादिशशा आँकालि खापाम लेक रापताअ्यि,

विधा : सुनुवार कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी कविता : खामे गेचा ब्लितामे इ गोति

~चन्द्रप्रकाश सुनुवार~ नाअ्तिकुसकुस बुरु रुमि ग्यारचा ग्यारसाउ शाँ इँ गोति ते तेरेङा एकके जाअते बÞालाइ पाँ पुत निशशा आँ थुकुमि बाअ्ते क्योराप थेपुलमि ग्यारसोनु थिशशा हेराला उइ लुच दोति आँके मिअ्चिमि फुर बेरशा काङरे सुवाके फु बÞोति

विधा : सुनुवार कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

सुनुवार भाषी कविता : मिलोशिलो पाइचा

~सुर्य प्रकाश सुनुवार चेरेहामसो~ ताँ माराम ब्लाक चिपतिमे, आँ पिया काइयो पोअ्ने माचाबु, गुइ ग्याइशा किअ्ब मुरु माथिङा, मोदे दा काई गेथि बोअ्ने माचाबु ।। गेथ् लाचा कालि मुर पेचचा मालताउ, मुर पेचचा कालि खोइल किःचा मालताउ,

विधा : सुनुवार कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्