Category Archives: सुनुवार गीत

सुनुवार गीत : आ थु ङा ङमम्

~नाइलु क्याबचा~ आ थु ङा ङमम् नम् फुइस्श्या ख्डुइताङ इन्कलि थु फुइल्लि इन नेमि पश्या नेल लोसि सोइत्ताङ ब्लेश्या ल्बेस्पोइति । निलोमि जातिनि ङम दुम्श्या साप्पा श्यातिनि कुल सुम्श्या छुल्ल बोश्या आका प्लापसेले ला:इनि को आ थु नेल शुम्श्या मिम्ति … Continue reading

Posted in सुनुवार गीत | Tagged | Leave a comment

सुनुवार भाषी गीत : मिथोस

~थरि कयाबा~ इन लाँ रिमतिके रिमतिके पेरसास नाँ तासला मुकु जिशो मिच निमफा इन कलि मिमशा सेँसास ।।१।। रिससे गेरससे कुरदिथदे ङोन तेमेते लाइँतिनि रिमचारिमशो इन लाँ द, अँयकलि मिमशा मजाअ्नि , गोइनु रिशशो गेरशो नातनेलल दुमशा लितेमे मसथेास

Posted in सुनुवार गीत | Tagged | Leave a comment

सुनुवार भाषी गीत : सेरेम फु बेाइमात

~थरि कयाबा~ इनकलि लेा का देङदेङ केाँ , सेरेम फु बेाइमात इन रूमि, निकवाक हारशा पसतन पाइनुङ ,इन नमला जुउताव अँ थुँमि ।।१।। पासेकुसे सेथ हिरसाङ वाकिवाकि , इनकलिला पित मिमचा , रिमचा रिमताङ चेरे नाति ,मुलैनु , दुमति गेा … Continue reading

Posted in सुनुवार गीत | Tagged | Leave a comment