Category Archives: संस्कृत भाषी रचना

संस्कृत कविता : प्रेमसिंहासने राजितोऽयं जगत्

~निर्मोही व्यास~ प्रेम सृष्टेः परं सारमेकं महत् प्रेमसिंहासने राजितोऽयं जगत् इन्दुना सार्धमाह्लादिता चन्द्रिका भ्राजिता वारिवाहेन सौदामिनी अम्बरश्चुम्बति क्वापि नूनं धरां रागिणी यत्र त्तत्रैव वीणा–ध्वनिः

Posted in कविता, संस्कृत कविता | Tagged | Leave a comment

संस्कृत कविता : प्रेम कविता

~नरेन्द्र पराशर~ शरदा ज्योत्स्नया कान्ता वसन्तेन सुशोभिता चञ्चला चञ्चला चैव स्मिता भीता समाहिता । त्वमेका मृदुवाक्येन कोकिलानाञ्च कोकिला प्रकृत्यैव नता धीरा स्वभावेन शकुन्तला ।

Posted in संस्कृत कविता | Tagged | Leave a comment

संस्कृत गजल : कवितायां सुधा नास्ति

~नरेन्द्र पराशर~ नास्ति छन्द : कला नास्ति नास्ति लालित्यमेव च कवितायां सुधा नास्ति पश्यातङ्कं भयावहम् । अलङ्कारोपमा नास्ति नास्ति काव्यस्य चेतना कवितायामुषा नास्ति पश्य ध्वान्तं भयावहम् ।

Posted in संस्कृत गजल | Tagged | Leave a comment