Category Archives: मगर भाषी रचना

Magar Literature

मगर भाषी गजल : मिलम्ला ठेनी हिन्दे

~नुरु शेर्पा~ ङोसुम्बला खुरुङ माठे, मिलम्लाठेनी हिन्दे । ख्योर्लातिरङ नासाम डिनो,मिलम्ला ठेनी हिन्दे । ख्योर्ला ठेनी ताम किरु,नासाम तगिन हाने । फेसबुकला गुसी माठे,मिलम्ला ठेनी हिन्दे ।

Posted in मगर गजल | Tagged | Leave a comment

मगर कविता : म्याकार होइन्ग डेले नाकोकी

~गणेश पुर्बछाने मगर~ म्याकार होइन्ग डेले नाकोकी म्याक्की न माह्योका मिगीनौ नाकुंग तस्बिर कि डोनार लोम्कैन्ग डेले लोम्काकी न माह्योका हुर्की पाले न्गा मिक्ड़ी झालार मिगीनौ पिर ब्यथाकी

Posted in मगर कविता | Tagged | Leave a comment

मगर भाषी कविता : मगराँट लाके ङाराहाङ

~रुद्र बहादुर श्रीस मगर~ मगराँट लाके ङाराहाङ ठूप्रई डूख पाहाम वार्च जडीक रीक्म मगरकॊके काट ठोवाआङ झोरोक्म परीस्ठाङ बन्नूक ढरी फोडोक्म ङा मगराँट लाके ङाराहाङ ईमाङ लेच लाम ओल्च ज्याट ज्याम माओल्ढीङ ड डी गाम

Posted in मगर कविता | Tagged | Leave a comment

मगर भाषी गजल : हिके ढाटा नाकोई

~तारा थापा मगर~ कुन्च बैमान ङाके हिके ढाटा नाकोई ङउ दास्मो अर्कुङ वैना लाटा नाकोई सधै देउला नाको बिना मुके माहेक्ले छिनिङ पिहिन ङाक्के हिके बाटा नाकोई

Posted in मगर गजल | Tagged | Leave a comment

मगर कविता : कानुङ मोई !

~खडक आले मगर~ मिक पिंठार मिक्डी लामु, लोही पिँठार रो ह्याट्मो याक नाम्बिक कसरा चेमु, ङुमो आउला,कानुङ मोई। जजा देशाङ नूङमे डेमु हिल्स्या आरीक्न राक्ले डेमु, से सेहेच मानम डाङमो ङुमो आउला ,कानुङ मोई।

Posted in मगर कविता | Tagged | Leave a comment

मगर भाषा गीत : ङौ म्यार्मीनाङ रीका

~पुर्बछाने मगर~ ङौ म्यार्मीनाङ रीका टा ठुरी सानुय ! दिन हिल्चै मुमे औला बिचरी सानुय! हुलाकी दाजै गद्दारी जाता की कुट? रीक्ममाकामे की नाकै ङाक्च ङकी झुट? झुक्डीया की ङाकी निस्ठुरी सानुय!

Posted in मगर गीत | Tagged | Leave a comment