Category Archives: बान्तावा गीत

बान्तावा गीत : उङ्का पिखुवा लिसाङ

~पदम राई~ उङ्का पिखुवा लिसाङ२ खाना टेम्के भर२ (आम मित्मादा उङका ताङालाङा नाम्छर२)२ उङ्का पिखुवा लिसाङ खाना टेम्के भर२

Posted in बान्तावा गीत | Tagged , , | Leave a comment