Category Archives: तामाङ कविता

तामाङ भाषी कविता : प्यारो ताला

~पलपल मोक्तान~ आमानै खेप्पा चुजम्बुलिङरी प्यारो ताला आबानै खेप्पा चुजम्बुलिङरी प्यारो ताला जुनै घ्लरी निबामी केवाला सा प्यारो ताला ग्योईगदे लानन ताबामी ङालन ग्योई प्यारो ताला धुन त मादललामी ज्याबान ताला तर ङादाम डम्फुाला धुनमी प्यारो ताला

Posted in तामाङ कविता | Tagged | Leave a comment

तामाङ कविता : तामाङ भिबा फुहुई निला

~गणेश बहादुर तमाङ~ रेगोले लु गाइसी जिन्जी म्हेर्र्सी चिबा तामाङ कादे । तामसालिङदा नुप्नालाला म्योसी जिन्जी सा मङकादे ।

Posted in तामाङ कविता | Tagged | Leave a comment

तामाङ कविता : रचना

~जेसुम तामाङ लामा ‘सुशीला’~ छ्यामनोन टिला विसी एसे तिनी तिल्दा फेसि निजि ह्रुप तइ खाउ विसी एसे तिल्दा ग्म्सेन यासी निजि ङाए प्राङबो विसी एसे तिनी तिल्दा म्लेसि निजि चु तिङ एलान विसी एसे तिनी तिल्दा क्लेसी निजि ह्रुप तइ … Continue reading

Posted in तामाङ कविता | Tagged | Leave a comment

तामाङ कविता : भोट ह्रिला

~गणेश बहादुर तमाङ~ तामाङ ह्रिमठिम साइबा काते म्रप्सङ खासी भोट ह्रिला । छोर्गे मोक्कोन तमाङ कादे ताम्सालिङदा खोट भिला । भोट् पिन्गे ताम्सालिङ्दा पिन्ना पाङ्बा पार्टी दाम्सी ।

Posted in तामाङ कविता | Tagged | Leave a comment

तामाङ भाषी कविता : ज्यागोन दिङलिच्छा ह्रुप ताबा र्गोिर्ग ह्रोला मिनरि

~ईश्वर थोकर~ हिन्ना, ङा चुराङलासि खाइमाइ आताङबा मुबा तिनि– एदा ब्ले म्राङसि ताङजि ! देन्बान, ए

Posted in तामाङ कविता | Tagged | Leave a comment

तामाङ भाषी कविता : तामाङ ग्योइदा माया लाबा

~भिम दोंग तामाङ~ तामाङ ग्योइदा माया लाबा मोक्कोन छामे ब्योन दोर्जे ह्राङ्लान रीमठीम छार्नालाअी ह्राङलान ग्योइदा ज्येनालाअी………..।। आज्याबा ठीमदा पोबारी

Posted in तामाङ कविता | Tagged | Leave a comment

तामाङ भाषी कविता : मायाला छो ङाइ रिम्जी

~भिम दोंग तामाङ~ म्हिलुइ केबामी नेबारी चु ल्हुइ केजिम क्राबारी एसेम क्राना लासाइनोन गुनासो आरे चु सेमरी । गोङ्मा ङाइ छार् पोबारी छ्यम्नोन एदाइ बोर्बारी आब्रामा ङ्यान्दे ङादेम छ्याम् छार् ग्याम एसे सोजिमाम ।

Posted in तामाङ कविता | Tagged | Leave a comment

तामाङ भाषी कविता : शान्तिला ह्युल नेपाल

~सुनसान तामाङ पाख्रिन~ च्योमदान्देसे याङवा मुबा शान्तिला ह्युल नेपाल बिसी गाङसाल नेपाली सिसी जिन्जी ज्योज्यो थेन आले छेसी छेसी तिका याङला ज्योज्यो आलेसे नेपालरी आतंकदा बासी कवा पिन्बा आबा आमादा सेम क्राना लासी

Posted in तामाङ कविता | Tagged | Leave a comment

तामाङ भाषी कविता : मुक्लान्नरी निबा ए कोला

~भिम दोंग तामाङ~ आमा : फ्याङ्सी खबा चारी एसे ङाला कोल्ला खबर तिलाई आबमु ङ्हिदिङ सोम्दिङ तासिजिन्जी ए कोला मुग्लान वङ्निब फ्लिक्दोसी खाइमाइ आखमु आमा : ए कोल्ला सेम कदे कोङ्बा

Posted in तामाङ कविता | Tagged | Leave a comment