Category Archives: तामाङ भाषी रचना

तामाङ गजल : बिसी छिबा सेम तजी !

~खोजराज गोले तामाङ~ हल्ला माया ल्हाना बिसी छिबा सेम तजी ! एलन् फिरी उपन्यास गी ब्रिबा सेम तजी !! युङ्बा ह्रङ्बा एला थे सेम ङ्ह्युकै म्हर ङ्ह्युते ! ङोSसी-ङोSसी मायाला मे दिबा सेम तजी !!

Posted in तामाङ गजल | Tagged | Leave a comment

तामाङ भाषी कविता : प्यारो ताला

~पलपल मोक्तान~ आमानै खेप्पा चुजम्बुलिङरी प्यारो ताला आबानै खेप्पा चुजम्बुलिङरी प्यारो ताला जुनै घ्लरी निबामी केवाला सा प्यारो ताला ग्योईगदे लानन ताबामी ङालन ग्योई प्यारो ताला धुन त मादललामी ज्याबान ताला तर ङादाम डम्फुाला धुनमी प्यारो ताला

Posted in तामाङ कविता | Tagged | Leave a comment

तामाङ भाषी गजल : आताबा दात्दे

~पलपल मोक्तान~ चु धर्तिला मेन्दो हिन्ना ह्याङ तामाङ लुसि आताबा दात्दे दोङराब ब्रिबा बेलारी याङतामाङ झुकाब आताबा दात्दे नत मोक्रान,पाखी्रन,स्यांतान नता योन्जन,बम्जन,लोप्चन ह्याङ जम्मन ज्यो ज्यो आले हिन्ना चुकाब आताबा दात्दे ।

Posted in तामाङ गजल | Tagged | Leave a comment

तामाङ भाषी गजल : डोलीरी थान्सीनाम

~पलपल मोक्तान~ आका्रउ आमा आका्रउ आबा डोलीरी थान्सीनाम माईतिसे डान्सी ङा खाला आमा कोसेली पुईसीनाम लाबा मुबा नामेसे ज्याङ दोङला हाँगारी नामेला कोला खालैसे बोर्जी फुरफुर लासीनाम

Posted in तामाङ गजल | Tagged | Leave a comment

तामाङ गजल : गुङरी ख्लाजि तिल्दा

~प्रेमलाल दोङ् तामाङ्~ जुनि जुनि एलान बिसि ज्ञालाम गुङरी ख्लाजि तिल्दा ङा प्राङ्बोता ख्लासि फ्युक्पोला धिमरी क्राजि तिल्दा साचि मुला लानि दिनि ए ङा आफे बिसि ग्रण चाबा दु:खि प्राङ्बोता आषा उन्सि टाङ्गाला लिच्छा ब्राजि तिल्दा

Posted in तामाङ गजल | Tagged | 1 Comment

तामाङ गजल : भोट पिन्बा तिल्दा ?

~च्याङबा तामाङ~ तामाङ म्हेम्हेला थेमेसे स्यान्दान भोट पिन्बा तिल्दा ? म्हारम्हेन छानला तामाङसे ह्राङदान चोट पिन्बा तिल्दा ? भोट भोट भोट, गण्डु ह्राङनोन सस्तो ताजीम ह्राङसे ह्राङला थोपथाङ चुङसि नोट किन्बा तिल्दा ?

Posted in तामाङ गजल | Tagged | Leave a comment

तामाङ गजल : काइरान ढ्वागे दारेम

~च्याङबा तामाङ~ चुनाव हाजी ज्यो ज्यो आले ठिमला काइरान ढ्वागे दारेम ताम्सालिङला बु ह्वारारी छोर्बा छोरङान स्वागे दारेम ।। ग्यार्जा तोङजा नाङसिन थान्जी कथित ग्लेठिमसे नाङबा प्लेबा बाँझो री ह्याङ डिक्सी ख्वागे दारेम ।।

Posted in तामाङ गजल | Tagged | Leave a comment

तामाङ कविता : तामाङ भिबा फुहुई निला

~गणेश बहादुर तमाङ~ रेगोले लु गाइसी जिन्जी म्हेर्र्सी चिबा तामाङ कादे । तामसालिङदा नुप्नालाला म्योसी जिन्जी सा मङकादे ।

Posted in तामाङ कविता | Tagged | Leave a comment

तामाङ गजल : नेबा डान्बा खाबा

~प्रेमलाल दोङ् तामाङ्~ थारेङ थारेङ तासाई ए ङा एला नेबा डान्बा खाबा ङाला मिन लासी एदा ङोमा पेबा डान्बा खाबा छे सिङ लाबा निउ लासी एङा मायाला ताम लाबा दुईरी दिमरी आदोकामा आमसे केबा डान्बा खाबा

Posted in तामाङ गजल | Tagged | Leave a comment

तामाङ कविता : रचना

~जेसुम तामाङ लामा ‘सुशीला’~ छ्यामनोन टिला विसी एसे तिनी तिल्दा फेसि निजि ह्रुप तइ खाउ विसी एसे तिल्दा ग्म्सेन यासी निजि ङाए प्राङबो विसी एसे तिनी तिल्दा म्लेसि निजि चु तिङ एलान विसी एसे तिनी तिल्दा क्लेसी निजि ह्रुप तइ … Continue reading

Posted in तामाङ कविता | Tagged | Leave a comment

तामाङ गजल : मइला राँगु बङ हबा !

~खोजराज गोले तामाङ~ छिपिङपिङला ह्वाई थे˜सी मइला राँगु बङ हबा ! बोम्बो म्हेमेला सेरबरी अखे म्हेमेला दङ हबा !! छर ज्योहो खेप्पा स्हुङ बुझूला थुम्बु नगाला स्या ! म्हेनिङ तिहार हमामी ताफोले म्हेन्दोला लङ हबा !!

Posted in तामाङ गजल | Tagged | Leave a comment

तामाङ गजल : ङ दास दोसी टिआखाम

~हिक्मत वाइबा तामाङ~ तसाम ङ सिला ख्रेन्बासे , ङ दास दोसी टिआखाम . ङई म्हईला साई घेला , ङ लास दोसी टिआखाम.. रेगे ले या यारी थोसि गीक ज्याबामान्बा . यो ङयासे रेदाङसेन ,ङ आश दोसी टिआखाम ..

Posted in तामाङ गजल | Tagged | Leave a comment

तामाङ कविता : भोट ह्रिला

~गणेश बहादुर तमाङ~ तामाङ ह्रिमठिम साइबा काते म्रप्सङ खासी भोट ह्रिला । छोर्गे मोक्कोन तमाङ कादे ताम्सालिङदा खोट भिला । भोट् पिन्गे ताम्सालिङ्दा पिन्ना पाङ्बा पार्टी दाम्सी ।

Posted in तामाङ कविता | Tagged | Leave a comment

ईश्वर थोकरका पाँच तामाङ भाषी मुक्तकहरु

~ईश्वर थोकर~ १. आमा ए सुर्ता आताउ ङा योनान साल्सि खाला सेमदा कोङना लाउ ङा योनान साल्सि खाला प्रुलुलु मिख्लि आपुइना सुर्ता गेक्खे आथान्ना यो ङ्यासेला चाबा चाउ ङा योनान साल्सि खाला । २. आखाम्बा थेःसि एसे बिजिम ङादा योना … Continue reading

Posted in तामाङ मुक्तक | Tagged | Leave a comment

ईश्वर थोकरका तामाङ भाषाका नौ हाइकुहरु

~ईश्वर थोकर~ १. क्राःलि रो ङादा मिःग्याम प्रुलप्रुल मिख्लि पुइमा । २. एसे ङ्यान्कुति लासाइ तिल्दा ङादा नेःबा आखानि ।

Posted in तामाङ हाइकु | Tagged | Leave a comment

तामाङ भाषी कविता : ज्यागोन दिङलिच्छा ह्रुप ताबा र्गोिर्ग ह्रोला मिनरि

~ईश्वर थोकर~ हिन्ना, ङा चुराङलासि खाइमाइ आताङबा मुबा तिनि– एदा ब्ले म्राङसि ताङजि ! देन्बान, ए

Posted in तामाङ कविता | Tagged | Leave a comment

तामाङ भाषी कविता : तामाङ ग्योइदा माया लाबा

~भिम दोंग तामाङ~ तामाङ ग्योइदा माया लाबा मोक्कोन छामे ब्योन दोर्जे ह्राङ्लान रीमठीम छार्नालाअी ह्राङलान ग्योइदा ज्येनालाअी………..।। आज्याबा ठीमदा पोबारी

Posted in तामाङ कविता | Tagged | Leave a comment

तामाङ भाषी कविता : मायाला छो ङाइ रिम्जी

~भिम दोंग तामाङ~ म्हिलुइ केबामी नेबारी चु ल्हुइ केजिम क्राबारी एसेम क्राना लासाइनोन गुनासो आरे चु सेमरी । गोङ्मा ङाइ छार् पोबारी छ्यम्नोन एदाइ बोर्बारी आब्रामा ङ्यान्दे ङादेम छ्याम् छार् ग्याम एसे सोजिमाम ।

Posted in तामाङ कविता | Tagged | Leave a comment

ईश्वर थोकरका पाँच तामाङ भाषी हाइकुहरु

~ईश्वर थोकर~ १. एतेन ङामि ह्रो हिन्ना जाजामाला ह्रुप ताइले । २. एसेम ङादा म्लेताला उइमान ङाइमि आरे ।

Posted in तामाङ हाइकु | Tagged | Leave a comment

तामाङ भाषी कविता : शान्तिला ह्युल नेपाल

~सुनसान तामाङ पाख्रिन~ च्योमदान्देसे याङवा मुबा शान्तिला ह्युल नेपाल बिसी गाङसाल नेपाली सिसी जिन्जी ज्योज्यो थेन आले छेसी छेसी तिका याङला ज्योज्यो आलेसे नेपालरी आतंकदा बासी कवा पिन्बा आबा आमादा सेम क्राना लासी

Posted in तामाङ कविता | Tagged | Leave a comment

तामाङ भाषी कविता : मुक्लान्नरी निबा ए कोला

~भिम दोंग तामाङ~ आमा : फ्याङ्सी खबा चारी एसे ङाला कोल्ला खबर तिलाई आबमु ङ्हिदिङ सोम्दिङ तासिजिन्जी ए कोला मुग्लान वङ्निब फ्लिक्दोसी खाइमाइ आखमु आमा : ए कोल्ला सेम कदे कोङ्बा

Posted in तामाङ कविता | Tagged | Leave a comment

तामाङ भाषी गजल : ताला एला ल्हारी बास

~सुनसान तामाङ पाख्रिन~ थाक्लाङ्गो जुवा थेन थास ताला एला ल्हारी बास चुराङबा कलिलो उमेररी जीन्दगी ताला एला नास फूर्ति ओन्सी थाक्लाङ्गो ए, एला जिन्दगी थेरीन निला एसे तिला याङला खेप्पा स्हे, जुवा तास क्लाङसी खास

Posted in तामाङ गजल | Tagged | Leave a comment