Category Archives: चाम्लिङ भाषी रचना

Chamling Literature

चाम्लिङ कविता : आताख्लो त्यिक्ये न्गासे

~टिकाधन चामलिंङ~ आ छुई बो प्लाब्द्यु बो ? बाख्रा सा वा बो चुन्ग्कासु न्गा बो ? हुन्ग्सई न्गासई कान्गना ल्युन्ग्पा ओस्को नामै आसो ससुन्ग्पा मलायेवा मुई ह्रैकई काँगाना आल्से द्येतिरूंगा अस्क्यो आताख्लो त्यिक्ये न्गासे

Posted in चाम्लिङ कविता | Tagged | 1 Comment

चाम्लिङ कविता : लाम्दा इटो हिपाती लावेदा हिङे

~राजेश चाम्लिङ राई~ लौ लुङा ! लौ थलो हारदा हार ल्हापुम्केनो धान नाची मुपा ओको हाकारा छुची तालदा ताल मूममेनो बुइछर नाची मुपा ओको हाकारा छुची आसो सिहंदरबार ओमा तिरे खैमो हैकामा खुपा इसाचापा तोदा आसो म्हुमा लाम्थीमा तिरे । … Continue reading

Posted in चाम्लिङ कविता | Tagged | Leave a comment

चाम्लिङ गजल : ख्रुप्सानी आसो

~मुना निश्चल~ भुइपा-चुमा इरा तिसा्र ख्रुप्सानी आसो तया-खिया ढिप्री चि लुङ्तानी आसो दोम्नो हिङामा आराखाङ वासिम दुङसा तैतयाम मि लुङ्मा धुङ्तानी आसो

Posted in चाम्लिङ गजल | Tagged | Leave a comment

चाम्लिङ गजल : इमोला

~विमला केयरलेस~ आङा आछु हिङेनाओ छाप्दिइ इमोला झारा खुइन्यो खुइसेको साप्दिइ इमोला मोछामामो उम्भुसी थुतुरी ङासैना काँ मेन्सा सुम्निमाओ पारुहाङ हाप्दिइ इमोला

Posted in चाम्लिङ गजल | Tagged | Leave a comment

चाम्लिङ कविता : दिखारिपा

~तिलक चाम्लिङ~ चामादुङ देई पाइना नाखै खारु खुसा्र मिलाम्थेको दिखारिपाचीमो लाम इसाचापा ! खाना देनो ताहोत्यु सेम्तु पाइनाको सीरीया चापा आसो काँ खैमो स्यामइ चेतुइनो मिपेरेङासेको वासालई उम्खासेलो चामा इनाए खुवानाखो चान्योको छाम छाम्मा लेस्यो देनो ताहोत्यु थलो इसाचापा ! … Continue reading

Posted in चाम्लिङ कविता | Tagged | Leave a comment

चाम्लिङ अनूदित कविता : कैका

~भूपि शेरचन~ अनू : तिलक चाम्लिङ कैका वीर हिङाच्के तर तयाहोरा हिङाच्के कैका तयाहोरा हिङाच्के त्योसोनोम वीर हिङाच्के कैका तयाहोर मितुर देलो वीर तुर्मा पाचापुम्किना कै कहाभारतदा हिङेको एकलब्य देलोलाखै द्रोणचार्यवा कैकालई हेला मैद्यो हेकालइै तया इमा छइदे आम्का तया … Continue reading

Posted in अनूदित कविता, चाम्लिङ कविता | Tagged , | Leave a comment

चाम्लिङ अनूदित कविता : जुठी दमिनीमो दिम

~पारिजात~ अनू : तिलक चाम्लिङ स्यामुना हजुर…… मालिक पिछा ह्यनी हिङानी आङा नुङ् लक्ष्मी पापामामामो इटो छैकुमा ठूली पुनी ऐनाको पकू पुनी ऐनाको पकू पूनी ऐनाको ठूली पुनी ऐनाको गरिबमो खिमदा ढिप्री लेतुँवाको हजुर ढिप्री । ङो कर्मवा खोटी

Posted in अनूदित कविता, चाम्लिङ कविता | Tagged | Leave a comment

चाम्लिङ कविता : लिउमा सिखालामा

~विपल बोयुङ~ लापाको सिमी बुसीको हसुङदा वाइ-वाइ चोमोलुङ्मा खैमो बुसीको ङालुङ आसो लिउमा तिरे खैनीवा दुङवा ङालुङ लिउमा सिखालामा । खैमो खुइचुङदा झारा खैपाची पाम्मा छिमा ङालेङासे झारा युङ्खादाका म्हैपामो लिम धिम्मे

Posted in चाम्लिङ कविता | Tagged | Leave a comment

चाम्लिङ गजल : सिलीदा छाम्मातिरे

~विपल बोयुङ~ बानान्यौ वैनिचि सिलीदा छाम्मातिरे पुसिएकै झरासो इरिलुङ लाम्मातिरे खैमो छूलै वाई-वाई पाङासौ बोखा रिङे एन्यु खैनी हुलामा मै ल्यावा चाम्मातिरे

Posted in चाम्लिङ गजल | Tagged | Leave a comment

चाम्लिङ अनुदित कविता : गहुँगोरो अफ्रिका

~आहुति~ आङा रातो ही मिनाचिमो खइन्योको रातो ही निलो पसिनामो थोपा तिरेनो धाएपा खैनीवा खैमो छुमो आलिवोसो अन्जुलिवा तातैदिए । काँ आङा द्युखामो बासुना नाम्मा लाम्इपा

Posted in अनूदित कविता, चाम्लिङ कविता | Tagged | Leave a comment

चाम्लिङ कविता : आङा माझकिरात

~नाकिमा ~ होताकोदा ला खेसेङासे रिलुङहसुङ मुग्लान मिवाङा बो सेलामामो लावेवादा वारी पोमा तामुदिइदिकासिमे है ! आङा माझकिरात । उम्वामो वैनी उम्सो

Posted in चाम्लिङ कविता | Tagged | Leave a comment

चाम्लिङ कविता : ङैनापिना खामो नुङ्दा

~टंक बहादुर राई~ ङैनापिना खामो नुङ्दा इतोबुङा ङैदुखादा इबोखालै मुइसा मुइसा इसुङसिलै बुइसा बुइसा

Posted in चाम्लिङ कविता | Tagged | Leave a comment

चाम्लिङ कविता : लालामा

~राजेश चाम्लिङ राई~ सेब्दुन्चिसा धुलोचिदा भाँडाकुटी लासा घँघरुलिया इमुठी मैसि खाङयो ङास्योरछै ओहोइ ! त्योको सैंमोमो रोकुङदा सैंमोसो त्योको रोकुङदा ।

Posted in चाम्लिङ कविता | Tagged | Leave a comment

चाम्लिङ कविता : काङा तिकुइङासुइ

~वाग-आयाग्यामी यालुङछा~ आकँ चइसे ताखिनेको येनुइपा आताख्लो तिके ताबुलिनेको तनानेपा द्याम्न हुङसुइ आछु आफिलुच सिब्द्यो इसा दिम येनुइपा झारा तातिरी तापोरी म्हैपा म्हैपा आइम्मा माखाता आस ल्यो तिर्मा मितिरमा तातिरी खिमा हेमका म्हुमा तापुइसी दे रुङमान

Posted in चाम्लिङ कविता | Tagged | Leave a comment

चाम्लिङ कविता : आङा लाम

~तिलक चाम्लिङ~ आम्का पापामामाचीवा पाढेकाको चुङ् पुङ्खा ओको लाम ओको लामनाका काँलई लाम्थिमा आस्काला ओको लामनाका लाम्थिइँ नाखो मत्तै काँ धालो चुङ्दा छुमा चापुइँ आङा वैनीध्यौ ! फ्वोदानीच्यौ काँलई धालो छुमा । आङा ला प्लिमा पाचाम्नो सोपा सेत्युनो लाम्था काँ … Continue reading

Posted in चाम्लिङ कविता | Tagged | Leave a comment

चाम्लिङ कविता : ओहिङ्पामो ला

~जीवनजीत राई~ काँ वा कुमामो ऐना खानावा पाप्लिसाजे दिम छाब्दुङो काँ पाएन्पा मिरुङ्दा खामो माखातामो दिम प्लिसुईङासुई काँ पाछैडिई मिरुन्दा खामो आल्सेको स्यतिङेमो लै प्लिसिमो त्यसोनम् दिखा पासुङमो लासिदाङो म्हिम्पो आपुनाका ओकोङ बोखादा

Posted in चाम्लिङ कविता | Tagged | Leave a comment

चाम्लिङ कविता : सदुङखमा

~मुना निश्चल~ आलेमाङ माएखातेनखा हैखामाङ निनामा हुइलुङ तिरे च खोडा रहिवाले न इनुङ उम्भर ना उम्चुङमा तिरिए रिलुङ सुदुङखमा ची इलादा राृङ्ग ची मुन्देनखा वाप्पमारी कुसुन्चे वो सामै ची रिसिया ची

Posted in चाम्लिङ कविता | Tagged | Leave a comment

चाम्लिङ कविता : निम्छानुङ सत्तामो सारुवा

~नाकिमा~ सरुङ लाका लैसिमेनो कोक्पामो ताली भ्या आपुङासै ओस्पाङो निम्छानुङ सत्तामो सारुवा । पाचाम्नै नेम्मा आतिरेदा आहिवा होलुङा चामाचाम

Posted in चाम्लिङ कविता | Tagged | Leave a comment

चाम्लिङ कविता : आकमाछादा

~वाग आयाग्यामी यालुङछा~ लाम्तुइ खा खामिधाप्से दिन्दुइचुइ खा यामिधाप्ते पातुइ खा किच्नाब्र पाददे हिङुइ खा मिख्याल्या खामइदे । काइ पिछापिछा खुप्सुइ आयानिचि रुङसा पुसुइ मिहिङसे रुङमान हुङसुइ खाफदसे रु ङमान मिनुइ ।

Posted in चाम्लिङ कविता | Tagged | Leave a comment

चाम्लिङ कविता : दुंग बा ना नुम् थल

~टिकाधन चामलिंङ~ दुंग बा ना नुम् थल आछुम आसुम्पालाई रोदुंग ची यिप्पो न्ग आल्सेको उम्छाची खोड़ा मिपुसा बो मखाता कान्गना पाल्येसीइ पाछैदइ द्येतिरे मिन्गासिय पापा मामावाना मिरुन्गाकोम ओसको ची दुंग बा ना नुम् थल ऐना इला हिंगे नाखा ना कैका … Continue reading

Posted in चाम्लिङ कविता | Tagged | Leave a comment

चाम्लिङ कविता : दुङ

~प्रगती राई~ खोलेमामो नामवाइ छुवा छिब्दान् ना ह्यानि नाम्तखायेन खाङान त्युदा बखानापा बुङ्वाचि तात्येकुम्ने बुङ्वाचिवा हुइखिदा मिरिङेङासे- दुङ् ! के का ना आले मुइमारिमो रुवालुङ बो तिरिका

Posted in चाम्लिङ कविता | Tagged | Leave a comment

चाम्लिङ कविता : ङोपा

~तिलक चाम्लिङ~ किरातिचिमो बोखादा खासैमा फेरी चैसा लाम्थापा वापोमा सिधा लेपा खोलैमा इम्सापा मिचुका दौरासुरुवालाव वैपा इटो जासुस इसेको फेरी चैसा लाम्थापा ङोपा काङा ।

Posted in चाम्लिङ कविता | Tagged | Leave a comment