Category Archives: कुलुङ गीत

कुलुङ भाषी गीत : को असा हन्ना….

~केडी रेम्नीसीङ~ को हसा हन्नान् को असा पक्नििव खोलोङ पक्निव, चाई मयाम् दव बाई मयाम् तानिव खोलाङ तानिव । दुङ खाता ईमी युम खाता सेमोङाङ खोम्तिम्पा, दुक्वापी तुपा छुप्सेप् छुपा इहोप्ङाङ लोम्चिम्पा ।।

Posted in कुलुङ गीत | Tagged , , | Leave a comment

कुलुङ भाषी गीत : चाक्चाकुरपी ताम्पालो…

~केडी रेम्नीसीङ~ चाक्चाकुरपी ताम्पालो रेउ रेउमे तुम्पालो, लालीमायो आप्पु ङालीलपा छुम्पायो । भांग्राम फेङ्गा खाम्पा लुक्स्पा रिम्चिप आस्कै, माकुलुङमी तेमेछास् उतो ङाल्लप दात्कै ।। खुलु खुम्सुम रिसिवा हन्ना केइया युक्साम्के,

Posted in कुलुङ गीत | Tagged , , | Leave a comment

कुलुङ भाषी गित : सानीवामी नाक्का मान्तुप

~केडी रेम्नीसीङ~ सानीवामी नाक्का मान्तुप छुये होगो हेप्लो, सम्तुमाखेर मिक्वा छुना हुप्से होगो हेप्लो। खोलोपिकाङ कोप सानिवा होप पिकाङ सते, गोपाक रिङ पयाम्दो योउ सिप्प नाम मते ।

Posted in कुलुङ गीत | Tagged , , | Leave a comment