सुनुवार भाषी कविता : न्हाँ सोःत

~सुर्य प्रकाश सुनुवार चेरेहामसो~

’लाँऽका ग्लिःत न्हाँ सोःत,
बोअ्शा लापचो गुअ् रोअ्ता !
अ्वाक ’दाऽइशशा कुल चिअ्सिति,
ब्लेअ्से पाथि गो निससिति !!

मामाम खामे मिऽ’पाऽइतु ,
खामे जाथि निपपाऽइतु !
जाऽइँ तुःइ पाशा गुइचिअ्सिति,
ब्लेअ्से पाथि गो निससिति !!

गामराम आँकलि सेतताअ्यि,
’ब्लेअ्चा रेचचा ’शेऽताअ्यि !
ख्योँऽपात ख्योलशा सेतता ङा,
ब्लेअ्तेक ’ग्लुइँशा रेतताअ् ङा !!क

तोकोल ग्लिःत गो ग्लुःति,
लामजकुमज ’नेअ्शा गो ग्याऽर्ति !
गुइखोइल अ्वाअ्कुम चिअ्सा ङा,
ब्लेअ्से पाथि गो निससा ङा !!

वाःरच पुकिनु गो ब्लाःति,
दोऽरशा दोऽरशा खिँ जाअ्ति !
ख्योँऽपात ’नाइशशा लामजजाता,
खिँऽ ङा ब्लेअ्से गो पाता !!

शेनेन ग्लिःता न्हाँ रिअ्ता,
’हामसो जामता जिक रिअ्ता !
खामे जाशा गो रुःति ,
ब्लाकखे ’ब्लाशा गो ’इपति !!

सुर्य प्रकाश सुनुवार (चेरेहामसो)
September 27th, 2010

(स्रोत : Sunuwar.org)

This entry was posted in सुनुवार कविता and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *